Alg.voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de huidspecialiste van Skinprovement en een cliënt waarop de huidspecialiste deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen
De huidspecialiste van Skinprovement zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De huidspecialiste zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de huidspecialiste melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de verloren tijd ingekort worden op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan de huidspecialiste de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Betaling 
Skinprovement vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Cadeaubonnen kunnen tot maximaal 1 jaar na aankoopdatum worden ingewisseld tegen die diensten of producten zoals vermeld op de cadeaubon en kunnen niet tegen contanten worden ingeleverd.

Bij inlevering van cadeaubonnen vindt geen restitutie plaats, bijbetaling voor een dienst of product is mogelijk. Het bedrag van de cadeaubon wordt dan in mindering gebracht op het totaalbedrag van de behandeling of het product.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de huidspecialiste vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Skinprovement neemt persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Deze gegevens van de cliënt worden opgeslagen volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Skinprovement zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
De huidpecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Skinprovement en de huidspecialistes van Skinprovement zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de huidspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ook is Skinprovement niet aansprakelijk als men de gegeven adviezen niet uitvoert, waardoor er mogelijk schade zal ontstaan. Skinprovement is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie 
Skinprovement geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft   gebruikt
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & diefstal
Skinprovement heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt Skinprovement meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Skinprovement. Deze moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de huidspecialiste de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Skinprovement en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van de Anbos.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de huidspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Skinprovement en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.